Makulární degenerace - rozdíly mezi spirovitální terapií a kyslíkovou terapií

Rozdíly mezi spirovitální terapií a kyslíkovou terapií

Pro různá onemocnění a indikace se používají různé kyslíkové terapie. Následující seznam by Vám měl zprostředkovat přehled o jednotlivých metodách.

Vícestupňová kyslíková terapie (SMT)

Tato terapie probíhá ve třech krocích:

 • 1) podávání vitamínů a stopových prvků (životně důležité prvky)
 • 2) přísun vysokých koncentrací kyslíku (obvykle 90% - 99%), částečně také ionizovaného = s elektrickým nábojem
 • 3) při zásobování kyslíkem probíhá pohybová terapie na ergometru (rotopedu) nebo podobném zařízení

Oblast využití

 • poruchy prokrvení
 • oběhové obtíže
 • poruchy sluchu, tinitus
 • poruchy vidění
 • celkové vyčerpání
 • jako průvodní jev při rakovině
 • předporodní stavy

Princip

Prvním krokem je příprava těla na lepší zásobování kyslíkem. To se provádí prostřednictvím podávání vitamínů, minerálních látek, stopových prvků a speciálních látek, čímž se zvýší schopnost buněk přijímat kyslík a je zajištěno lepší využití kyslíku.
Ve druhém kroku dochází k inhalaci 90-procentního kyslíku. Inhalace probíhá přes nosní kanylu nebo dýchací masky. U této části terapie existují různé varianty:

 • 18-denní varianta: Po dobu 18 po sobě jdoucích dnů je denně 2 hodiny inhalován koncentrovaný kyslík
 • 10-denní intenzívní varianta: Po dobu 10 po sobě jdoucích dnů je denně 30 minut inhalován ionizovaný kyslík. Ionizovaný kyslík je ve srovnání s neionizovaným kyslíkem ještě aktivnější.

Ve třetím kroku by měl být podpořen krevní oběh v těle pomocí fyzického pohybu (běžící pás, rotoped) nebo povzbuzením prokrvení mozku duševní činností (např. čtením, luštěním hádanek).

Původní postup se nyní provádí v různých variacích a formách.

Poznámka

Ionizovaný kyslík je ze své podstaty kyslíkový radikál a poškozuje tak během inhalace sliznice, buňky a tkáně. Prof. Manfred von Ardenne sám v rámci svých předchozích výzkumů nedospěl k takovému závěru, že by byl ionizovaný kyslík (po dobu 30 minut) ve srovnání s běžnou kyslíkovou inhalací (po dobu 2 hodin) efektivnější. O tom, že fyzické cvičení zlepšuje prokrvení a vlastnosti krevního oběhu a působí tak pozitivně na tělesné a duševní zdraví a výkonnost, není pochyb.
O tom, že podávání výživových doplňků (vitamínů, minerálů, sekundárních fytochemikálií atd.) má při jejich nedostatku pozitivní vliv na tělesné a duševní zdraví a fyzickou výkonnost, rovněž není pochyb.
S výjimkou závažných onemocnění plic je krev obvykle dostatečně nasycena kyslíkem a ani ho nemůže vázat/ transportovat více. Vzrůstající množství inhalovaného a dodávaného kyslíku je rovnou opět vydechováno, protože nemůže být využito. Zda je v krvi nedostatek kyslíku, můžeme snadno zjistit pomocí oxymetru/pulzního oxymetru. Tato zařízení (obvykle jako Finger-clip) měří saturaci krve kyslíkem v procentech. 96 až 98 procent představuje optimální saturaci kyslíkem. U plicních onemocnění, jako je COPD, emfyzém, plicní sarkoidóza, plicní fibrózy, je tato hodnota nižší, a tak je nezbytné dodávat koncentrovaný kyslík. Jestliže měření prokáže 98 procentní saturaci a poté je inhalován kyslík, nemůže být vázán, jelikož hemoglobin je již nasycen. Když je pak kyslík ještě ionizován (přívod kyslíkových radikálů), nelze zabránit poškození sliznic, buněk a tkání v oblasti nosu, hltanu a průdušek.

Hematogenní oxidační terapie (HOT)

Princip

V případě HOT se jedná o terapii, při které je krev pomocí kyslíkových radikálů vystavena umělým oxidačním procesům. Tato léčba by měla být prováděna pouze zkušeným terapeutem. Dochází při ní k odběru krve ze žíly. Krev se pak promísí s čistým kyslíkem a následně je ozářena UVB-zářením. Ozařováním směsi krve a kyslíku pomocí UVB záření dochází k přeměně kyslíku na ionizovaný kyslík, singletový kyslík a ozón - to jsou volné radikály (kyslíkové radikály). Následně je ošetřená krev vrácena pomocí infuze zpět do žíly. Takto ošetřená krev nyní spouští v těle odpovídající podněty, reakce a řetězové reakce. Dochází k aktivaci různých systémů odpovídajících za obranyschopnost a reparační procesy, tak aby byly změny v ošetřené krvi opět neutralizovány.

Poznámka

Tento typ terapie je silnou stimulační terapií. Vysoká tvorba volných radikálů v krvi má v těle vyvolat silné podněty za účelem získání, resp. vynucení imunitní odpovědi. HOT zaznamenává významné úspěchy u velmi specifických chorob, jako jsou oběhové poruchy, poruchy imunitního systému apod. Před aplikací této terapie by však měli pacienti disponovat dostatečnými zásobami energie, aby mohli na tyto silné podněty také adekvátně reagovat. Reakce těla na tyto podněty potřebují a spotřebovávají velké množství energie. Měli bychom předem vědět, jak dobře funguje regulační schopnost autonomního nervového systému, abychom zabránili případným nežádoucím účinkům.

Terapie ionizovaným kyslíkem

Princip

U tohoto typu kyslíkové terapie je vysoce koncentrovaný kyslík (obvykle mezi 90% a 98%) dodatečně ionizován, získává tedy elektrický náboj. Dodatečná dávka kyslíku by měla zvýšit výrobu energie a zlepšit fungování dalších systémů v těle.

Poznámka

Ionizovaný kyslík je ve své podstatě volný radikál (kyslíkový radikál), který může v těle spustit destruktivní řetězovou reakci (oxidační stres). Nadměrná tvorba volných radikálů v organismu je jednou z hlavních příčin vzniku a rozvoje mnoha chronických chorob. Dříve než podstoupíte kyslíkovou terapii, můžete pomocí pulsního oxymetru zkontrolovat, zda je u Vás nasycení krve kyslíkem opravdu nižší.
Dodatečná dávka kyslíku má obvykle smysl pouze tehdy, je-li saturace krve/hemoglobinu kyslíkem nižší, k čemuž většinou dochází u středních a těžkých plicních onemocnění, jako je CHOPN a plicní emfyzém. Zda má dávka dodatečného kyslíku smysl v případě, že nasycení krve je mezi 96 a 98 procenty, zůstává z biologického i fyziologického hlediska sporné.

Ozonová terapie

Princip

Ozon je chemická sloučenina skládající se ze tří atomů kyslíku. Zatímco kyslík ve vzduchu je tvořen dvěma atomy kyslíku (O2) a je spíše rigidní, ozon se svými třemi atomy kyslíku je reakční plyn, který rychle reaguje s jinými molekulami. Tento stimul (vysoká reaktivita) odpovídá za léčebné účinky ozonu. Terapie ozonem je terapií, při které jsou pomocí ozonu podněcovány různé stupně stimulů a následně je tak spuštěna odpověď na podnět (reakce na daný stimul) a aktivace imunitního systému a dalších kontrolních systémů. Ze žíly je odebráno přibližně 50 ml krve do vakuové baňky, kde probublává požadované množství ozonu. Směs se potom okamžitě vstřikuje pomocí injekce jako autologní krevní transfuze zpět do žíly. Úspěch ozonové terapie závisí do značné míry na energetickém stavu pacienta a jeho regulačních schopnostech. Nejsou-li k dispozici dostatečné zásoby energie, tak aby mohlo dojít k dané reakci na podnět, může rychle dojít k přetížení celého systému.
Při ozonové terapii se spojí lékařský ozon s krví, sliznicemi nebo tkáněmi a vyvolá tak odpovídající odpověď organismu na stimul (regulace). Předtím, než terapeut provede ozonovou terapii, by si měl vytvořit přesný obrázek o regulačních možnostech pacienta a jeho energetických rezervách.
Ozonová terapie patří do rukou zkušených a dobře vyškolených terapeutů, kteří jsou si vědomi možných rizik. Terapii není možno provádět doma formou autoaplikace.

Druhy ozonové terapie:

 • Velká autohemoterapie (VAT)
 • Malá autohemoterapie (MAT)
 • Vnější léčba
 • Rektální aplikace ozonu (insuflace střeva)
 • Injekce do kloubů
 • Infiltrace
 • Ozonopunktura

Poznámka

Tento typ terapie je silně stimulační terapií založenou na tezi, že zvýšená tvorba volných radikálů v krvi silně stimuluje organismus. Nepochybně dosahuje ozonová terapie dobrých výsledků i v případě speciálních příznaků, jako jsou poruchy prokrvení, poruchy imunitního systému, hojení ran apod. Zde jsou však reakce vždy vynucovány. Jestliže je léčebný stimul příliš silný nebo je úroveň energetických hodnot pacienta příliš nízká, dochází obvykle k příliš silným reakcím, které mohou být pro pacienta velmi nepříjemné. Před začátkem této terapie by měl mít pacient dostatečné zásoby energie, tak aby mohl účinně reagovat na podněty.

ke stažení kompendium v pdf

rychlý kontakt

+420 607 770 726
sarka.jaspert@icloud.com

Ukázka použití

náhodný produkt


AIRNERGY AvantGarde Custom

kontakt

Airnergy PLUS TRADE s.r.o.
výhradní dodavatel pro Českou a Slovenskou republiku.
Šárka Jaspert
+420 607 770 726
+49 172 820 430 8

certifikáty a ocenění

made in germany 12years london2012 eurocat ipo eurocat iso eurocat iso
senses2012 eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso eurocat iso